Reklama

Sobota 23. září 2017, venku je 9.1 °C

Svátek má Berta

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kolik za odpady v Olomouci?

Zprávy z regionu

14.1.2003

    (Olomouc - MmOl) V loňském roce byl poprvé na území města Olomouce zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2003 byl tento systém zachován a byla schválena vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce pro rok 2003. I přesto, že výše poplatku a způsob jeho vybírání zůstal stejný jako v loňském roce, předkládáme Vám odpovědi na nejčastější otázky, týkající se tohoto poplatku.

Nejčastější dotazy občanů:


    Kdo je povinen platit poplatek? • Každá fyzická osoba, která je na území města přihlášena k trvalému pobytu. Dítě ode dne narození v příslušném kalendářním roce, je-li trvale přihlášeno na území města.

 • Majitelé rekreačních objektů jsou v roce 2003 od povinnosti platit poplatek za rekreační objekty osvobozeni.


Jaká je výše poplatku a kdy je třeba jej uhradit? • Celková výše poplatku je 468,- Kč na poplatníka a rok, v některých případech jsou však poskytovány úlevy.

 • Pokud poplatník má trvalý pobyt na území města od počátku roku, může zaplatit poplatek ve dvou splátkách, do 31. 3. a do 30. 9. příslušného roku, vždy ve výši 234,- Kč, nebo celý jednorázově do 31. 3. 2003 (viz níže). K tomuto datu je třeba buď poplatek uhradit v hotovosti, na poště (poštovní poukázky jsou k dispozici na Oddělení poplatku za komunální odpad, ulice Švédská č. 6 a jsou rovněž k dispozici jako příloha Radničních listů distribuovaných v průběhu měsíce ledna 2003) nebo poukázat z účtu u banky nebo spořitelny. 

 • Magistrát města Olomouce nemůže zajišťovat úhradu tohoto poplatku formou inkasa.

 • V případě jednorázové úhrady celého ročního poplatku do 31. 3. získá poplatník úlevu, která záleží na jeho věku:

      - pokud se narodil do 1. 1. 1988, má nárok na úlevu ve výši 30,- Kč z ročního poplatku, takže platí pouze 438,- Kč. 

      - pokud se narodil po 1. 1. 1988 a uhradí částku 234,- Kč, vznikne mu úleva 50 %, takže nemusí již do konce roku hradit nic. Pokud by se ale tento poplatník s touto platbou z nějakého důvodu opozdil, musel by posléze platit celý poplatek, tj. ve výši 468,- Kč. Poplatník, který dovrší v roce 2003 věku 16 let, nemá již na tuto úlevu nárok. Děti narozené v roce 2003 mají nárok na úlevu ve výši 50 % poplatku, pokud částka bude uhrazena jednorázově do 31. 1. 2004. Poplatek v tomto případě činí 39,- Kč za každý kalendářní měsíc ode dne jejich narození do konce roku 2003. Např. narodí-li se dítě 3. 6. 2003, zaplatíte poplatek za měsíce červen - prosinec, tj. (39,- Kč x 7 měsíců) : 2 = 273 : 2 = 136,50 Kč.

 • Uvedené úlevy nelze vzájemně kombinovat.


Je v nové vyhlášce změna oproti loňskému roku?


Ano, v letošním roce jsou od placení poplatku osvobozeni všichni občané starší 80-ti let. Není třeba ani podávat písemnou žádost, jak tomu bylo v roce 2002 u osob starších 85-ti let.


Jak zaplatit poplatek? • Občan může platbu provést bezhotovostně (převodem z účtu nebo poštovní složenkou, která bude vložena do lednového čísla Radničních listů – distribuce od 25.1.2003) anebo v hotovosti v pokladně Oddělení poplatku za komunální odpad ve Švédské ulici č. 6.

 • Při bezhotovostní platbě poplatník uhradí platbu na účet č. 19-1801731369/0800, jako variabilní symbol uvede 1337 a jako specifický symbol své rodné číslo bez lomítka (př. je-li rodné číslo 031225/069, uvede 031225069).

 • Poplatník může provést platbu i za více poplatníků najednou (při bezhotovostní platbě jako specifický symbol uvede pouze jedno rodné číslo). Ten kdo platbu provádí však musí Magistrátu města Olomouce do 15 dnů od provedení platby oznámit jména, příjmení, bydliště a rodná čísla všech osob, za které platbu provedl a částku – nejlépe na formuláři, který je k dispozici na Oddělení poplatku za komunální odpad v ulici Švédská č. 6 a je i přílohou lednových Radničních listů. Platba poplatku za více poplatníků najednou bude považována za provedenou teprve dnem, kdy bude oznámení obsahující předepsané údaje doručeno správci poplatku i přesto, že k úhradě došlo už dříve. Bez ohlášení nelze přiřadit konkrétní částku jednotlivým poplatníkům.


Je možné na úhradu poplatku zřídit trvalý příkaz v bance? • Nepovažujeme to za vhodné, protože výše poplatku se bude každoročně aktualizovat v závislosti na skutečných nákladech za svoz a likvidaci odpadů, (může se změnit i bankovní spojení nebo způsob označování plateb). 


Může za nás poplatek platit společný zástupce a strhávat si to v inkasu? • Ano, ale jen s Vaším souhlasem. V tom případě musíte např. členu rodiny, družstvu nebo majiteli domu oznámit své rodné číslo a trvalé bydliště. Pokud mu nebudete chtít některý z těchto údajů sdělit, můžete poplatek uhradit sami složenkou, bankovním převodem nebo v hotovosti.

 • Neposouvá se však termín splatnosti, proto do konce března musíte uhradit jednorázově alespoň částku 234,- Kč na osobu. Současně však nelze majitele domu, družstvo nebo jiného společného zástupce k placení poplatku za Vás donutit, záleží na jejich vůli, jestli platbu zprostředkují. Pokud by ji z nějakého důvodu neprovedli, magistrát ji bude stejně vymáhat po Vás, nikoliv po společném zástupci.


Je možné požádat o sociální dávku k úhradě poplatku? • V případě, že občan splňuje podmínky sociální potřebnosti dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti v platném znění, lze poplatek považovat za nezbytný náklad na domácnost a zohlednit jej při rozhodování o výši dávky sociální péče.

 • Bližší informace je možné získat na sociálním a informačním centru Magistrátu města Olomouce na adrese Olomouc, Hálkova 20, a to buď při osobní návštěvě nebo telefonicky na čísle 585 562 406 v pondělí a středu v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin.


Co když se v průběhu roku přistěhuji nebo odstěhuji?  • Pokud si přihlásíte trvalý pobyt na území města do 31. 3., musíte uhradit celý poplatek ve dvou splátkách, první do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po dni přihlášení trvalého pobytu, ale pokud platbu provedete do 31. 3., do prodlení se nedostanete. První splátku však snížíte o počet měsíců, po které jste zde trvalý pobyt neměli – například pokud se přistěhujete v březnu, musíte uhradit částku 234,- Kč, sníženou o dva měsíce po 39,- Kč, takže platíte pouze 156,- Kč. Zbytek, tj. 234,- Kč musíte doplatit do 30. 9.

 • Pokud si přihlásíte trvalý pobyt po 31. 3., musíte uhradit celý poplatek nejpozději do 20. dne měsíce po přihlášení trvalého pobytu, nemusí to však být dříve než 30. září, přitom můžete poplatek snížit o počet měsíců, po které jste zde trvalé bydliště neměli (za každý je 39,- Kč).

 • Pokud se odstěhujete mimo Olomouc, můžete písemně požádat o vrácení přeplatku, který vám vznikl a musíte prokázat, že jste poplatek skutečně zaplatili a jakým způsobem. Pro určení počtu měsíců, za které se poplatek vrací, je důležité trvalé bydliště v poslední den v měsíci – pokud již máte trvalé bydliště hlášeno jinde, vrací se Vám poplatek za celý měsíc (samozřejmě pokud byl již tento měsíc předtím uhrazen).


Co se stane, když poplatek nezaplatím? • Pokud není zaplaceno včas, může Magistrát zvýšit poplatek až o 50 %, pokud dojde k vymáhání, zvýší se dluh o dalších 200,- Kč. Bude-li například vymáháním pověřen soudní exekutor, může zaplatit dlužník mnohonásobek vymáhané částky.


Kde lze získat informace? • Informace k poplatku lze získat na Oddělení poplatku za komunální odpad ve Švédské ulici č. 6, a to buď na telefonní lince 585 234 856, 585 234 857, 585 234 860 nebo osobně v úředních dnech v době: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod., do konce měsíce března i v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

 • Informace týkající se svozu a třídění odpadů Vám podá odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce na telefonní lince 585 513 321.

 • Vyhláška je k dispozici i na internetových stránkách www.olomoucko.cz.


Reklama

Knihkupectví Pavel Dobrovský - BETA

Katalog firem » Obchod » Knihkupectví

Mistr hororu Stephen King slaví tento čtvrtek své 70. narozeniny.
U této významné příležitosti jsme si pro Vás připravili v knihkupectví Dobrovský Beta v Edelmannově paláci (Horní náměstí 5, Olomouc) slevovou akci ve výši 25 % na knihy tohoto autora z produkce nakladatelství Beta.

Těšíme se na Vás,
Vaše knihkupectví Dobrovský na Horním náměstí ;-)

Aktuálně z Olomouce